Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Βρισκόμαστε στο έτος 2010. Η κοινωνία του σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Παρ'ότι η κοινωνική ευημερία, όπως τουλάχοστον την αντιλαμβανόμαστε με τον δυτικό τρόπο ανάπτυξης του πολιτισμού, συνδέεται με την ικανοποίηση ολοένα και περισσότερων ενεργειακών αναγκών, κυρίως του πετρελαίου. 

Η πετρελαική κρίση όμως του 1970 και η συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους της ενέργειας, οδήγησαν στην ορθολογική χρήση, κατανάλωση των πόρων αυτών.

Tα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν περίπου το 80% του πληθυσμού και σε αυτά καταναλώνεται το 75% της παραγόμενης Ενέργειας, με κύριους φορείς κατανάλωσης τον κτιριακό τομέα και τις μεταφορές. Ο κτιριακός τομέας, ένας σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας, είναι άμεσα συνδεδεμένος με την κατανάλωση Ενέργειας και κατ΄ επέκταση με πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και επιλογές.
Η αναγκαιότητα της Εξοικονόμησης Ενέργειας στον κτιριακό τομέα σήμερα οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες:
αφενός στην παγκόσμια ενεργειακή και τη συνεπαγόμενη οικονομική κρίση που δημιούργησε η υπερκατανάλωση πρώτων υλών (ειδικότερα του πετρελαίου), και αφετέρου στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η χρήση αυτών των πρώτων υλών, κυρίως στους ανθρώπους που ζουν στις μεγάλες πόλεις. 


Στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος, η αναγνώριση της συμμετοχής των κτιρίων στο παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο ώθησε τις προσπάθειες του κατασκευαστικού κλάδου σε έναν πιο ορθολογικό ενεργειακά σχεδιασμό των κτιρίων, αλλά και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας και την ωρίμανση της επιστήμης οδηγηθήκαμε στην υιοθέτηση του Ενεργειακού Σχεδιασμού των κτιρίων, ή διαφορετικά του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής όπως επιστημονικά έχει επικρατήσει να ορίζεται. Απώτερος σκοπός αυτού του νέου τρόπου δόμησης είναι ο συνδυασμός των βασικών αρχιτεκτονικών αρχών κατασκευής και λειτουργίας ενός κτιρίου με το κλίμα και το περιβάλλον, έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποδεκτές εσωκλιματικές συνθήκες θέρμανσης και φωτισμού και ταυτόχρονα να περιορίζεται η κατανάλωση Ενέργειας. Ζητούμενο συνεπώς είναι η συνολικά βέλτιστη αντιμετώπιση του πολύπλοκου συστήματος που λέγεται κτίριο, ενεργειακά, χρηστικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά το σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.


Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της οικολογικής δόμησης, η οποία ασχολείται με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο επίπεδο των κτιριακών μονάδων μελετώντας τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Τη μελέτη του δομημένου περιβάλλοντος και των προβλημάτων που αυτό δημιουργεί (αύξηση θερμοκρασίας, συγκέντρωση αέριων ρύπων, δυσκολία στην κυκλοφορία αέρα) το σχεδιασμό των κτιρίων, την επιλογή των δομικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες, όσο και την τοξικολογική τους δράση.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: